מדיניות פרטיות

קרית ים, 10 ביוני 2019

מדיניות פרטיות זו (להלן – מדיניות הפרטיות) חלה על כל המידע שהאתר הרשמי https://nikk.co.il הנמצא בשם הדומיין https://nikk.co.il עשוי לקבל אודות המשתמש במהלך המשתמש שימוש באתר ובמוצרי האתר.

הגדרת התנאים

1.1. התנאים הבאים משמשים במדיניות פרטיות זו:

1.1.1. "ניהול האתר nikk.co.il (להלן מנהל האתר)" פירושו עובדים מורשים לנהל את האתר, הפועלים מטעם nikk.co.il, המארגנים ו (או) מעבדים נתונים אישיים, וכן קובעים את המטרות לעיבוד נתונים אישיים, הרכב הנתונים האישיים שעובדים, פעולות (פעולות) המתבצעות עם נתונים אישיים.

1.1.2. "נתונים אישיים" – כל מידע הקשור במישרין או בעקיפין לאדם טבעי ספציפי או שניתן לקבוע בו (נושא המידע האישי).

1.1.3. "עיבוד נתונים אישיים" – כל פעולה (פעולה) או מערכת פעולות (פעולות) המתבצעות בכלי אוטומציה או מבלי להשתמש בכלים כאלה עם נתונים אישיים, כולל איסוף, הקלטה, שיטתיות, צבירה, אחסון, בירור (עדכון, שינוי), חילוץ, שימוש, העברה (הפצה, אספקה, גישה), דפרסונליזציה, חסימת, מחיקה, הרס נתונים אישיים.

1.1.4. "סודיות של נתונים אישיים" – דרישה ממפעיל או אדם אחר שקיבל גישה לנתונים אישיים לעמוד בדרישה שלא לאפשר הפצתם ללא הסכמת נושא המידע האישי או עילות משפטיות אחרות.

1.1.5. "משתמש באתר (להלן המשתמש)" הוא אדם שיש לו גישה לאתר באמצעות האינטרנט ומשתמש באתר.

1.1.6. "עוגיות" – פיסת נתונים קטנה שנשלחה על ידי שרת האינטרנט ומאוחסנת במחשב המשתמש, אשר לקוח האינטרנט או דפדפן האינטרנט שולח לשרת האינטרנט בכל פעם בבקשת HTTP כאשר מנסים לפתוח את הדף של האתר המתאים.

1.1.7. "כתובת IP" – כתובת רשת ייחודית של צומת ברשת מחשבים הבנויה באמצעות IP.

הוראות כלליות

2.1. השימוש על ידי המשתמש באתר פירושו הסכמה למדיניות פרטיות זו והתנאים לעיבוד הנתונים האישיים של המשתמש.

2.2. במקרה של אי הסכמה עם תנאי מדיניות הפרטיות, על המשתמש להפסיק להשתמש באתר.

2.3. מדיניות פרטיות זו חלה רק על nikk.co.il. האתר אינו שולט ואינו אחראי לאתרי צד ג 'אליהם המשתמש יכול ללחוץ על הקישורים הזמינים באתר.

2.4. הנהלת האתר אינה מאמתת את נכונות הנתונים האישיים המסופקים על ידי המשתמש באתר.

נושא מדיניות הפרטיות

3.1. מדיניות פרטיות זו קובעת את חובות הנהלת אתר החנות המקוונת שלא לחשוף ולהבטיח את המשטר לשמירה על סודיות נתונים אישיים שהמשתמש מספק לבקשת מנהל האתר בעת ההרשמה לאתר או בעת ביצוע הזמנה לרכישת הטובין.

3.2. מידע אישי המורשה לעיבוד במסגרת מדיניות פרטיות זו מסופק על ידי המשתמש על ידי מילוי טופס ההרשמה באתר, כולל את המידע הבא:

3.2.1. שם משפחה, שם פרטי, פטרונימיקה של המשתמש;

3.2.2. מספר טלפון של המשתמש;

3.2.3. כתובת דוא"ל (דואר אלקטרוני);

3.2.4. כתובת למשלוח טובין;

3.2.5. מקום מגורים של המשתמש.

3.3. האתר מגן על נתונים המועברים אוטומטית בעת צפייה ביחידות מודעות ובביקור בדפים עליהם מותקן הסקריפט הסטטיסטי של המערכת ("פיקסל"):

כתובת IP
מידע מעוגיות;
מידע על הדפדפן (או תוכנית אחרת המספקת גישה לתצוגה של פרסום);
זמן גישה;
כתובת הדף בו נמצאת יחידת המודעות;
מפנה (כתובת העמוד הקודם).

3.3.1. השבתת קובצי Cookie עשויה לגרום לחוסר היכולת לגשת לחלקים באתר הדורשים אישור.

3.3.2. האתר אוסף נתונים סטטיסטיים אודות כתובות ה- IP של מבקריו. מידע זה משמש לזיהוי ופתרון בעיות טכניות, לבקרת חוקיות התשלומים הכספיים.

3.4. כל מידע אישי אחר שלא צוין לעיל (היסטוריית רכישה, דפדפנים ומערכות הפעלה המשמשות וכו ') כפוף לאחסון ואי הפצה אמינים, למעט המקרים שנקבעו בסעיפים. 5.2. ו 5.3. של מדיניות פרטיות זו.

יעדים של איסוף מידע אישי למשתמשים

4.1. מנהל האתר רשאי להשתמש בנתונים האישיים של המשתמש על מנת:

4.1.1. זיהוי המשתמש הרשום באתר לצורך ביצוע הזמנה ו (או) כריתת חוזה למכירת טובין מרחוק.

4.1.2. מתן למשתמש גישה למשאבים המותאמים אישית של האתר.

4.1.3. קביעת משוב עם המשתמש, כולל שליחת התראות, בקשות לגבי השימוש באתר, מתן שירותים, בקשות עיבוד ויישומים מהמשתמש.

4.1.4. קביעת מיקום המשתמש בכדי להבטיח אבטחה, למנוע הונאה.

4.1.5. אישורים לדיוק ולשלמות הנתונים האישיים שנמסרו על ידי המשתמש.

4.1.6. יצירת חשבון לביצוע רכישות, אם המשתמש הסכים ליצור חשבון.

4.1.7. התראות של המשתמש באתר על מצב ההזמנה.

4.1.8. עיבוד וקבלת תשלומים, אישור הטבות מס או מס, עריכת תשלום, קביעת הזכות לקבל מסגרת אשראי על ידי המשתמש.

4.1.9. מתן למשתמש תמיכה אפקטיבית ללקוח וטכני במקרה של בעיות הקשורות לשימוש באתר.

4.1.10. מתן למשתמש בהסכמתו, עדכוני מוצרים, מבצעים מיוחדים, מידע על מחירים, עלוני מידע ומידע נוסף מטעם האתר או מטעם שותפי האתר.

4.1.11. יישום פעילויות קידום מכירות בהסכמת המשתמש.

4.1.12. מתן למשתמש גישה לאתרים או שירותים של שותפים על מנת להשיג מוצרים, עדכונים ושירותים.

דרכים ותנאים לעיבוד מידע אישי

5.1. עיבוד המידע האישי של המשתמש מתבצע ללא מגבלת זמן, בכל אמצעי חוקי, לרבות במערכות מידע אישי באמצעות כלי אוטומציה או מבלי להשתמש בכלים כאלה.

5.2. המשתמש מסכים כי למינהל האתר יש את הזכות להעביר נתונים אישיים לצדדים שלישיים, בפרט, שירותי שליחויות, ארגוני דואר, מפעילי תקשורת, אך ורק לצורך מילוי הוראת המשתמש המוצעת באתר, לרבות מסירת הטובין.

5.3. ניתן להעביר את הנתונים האישיים של המשתמש לגורמים מורשים בעלי כוח מדינה רק מהטעמים ובאופן הקבוע בחוק.

5.4. במקרה של אובדן או חשיפה של נתונים אישיים, הנהלת האתר מודיעה למשתמש על אובדן או גילוי נתונים אישיים.

5.5. הנהלת האתר נוקטת בצעדים הארגוניים והטכניים הנחוצים כדי להגן על המידע האישי של המשתמש מפני גישה בלתי מורשית או מקרית, הרס, שינוי, חסימת, העתקה, הפצה, וכן מפני פעולות בלתי חוקיות של צדדים שלישיים.

5.6. הנהלת האתר יחד עם המשתמש נוקטת בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הפסדים או השלכות שליליות אחרות שנגרמו כתוצאה מאובדן או חשיפת המידע האישי של המשתמש.

התחייבויות הצדדים

6.1. על המשתמש:

6.1.1. ספק מידע על נתונים אישיים הנחוצים לשימוש באתר.

6.1.2. עדכן, הוסף את המידע שסופק על נתונים אישיים במקרה של שינוי מידע זה.

6.2. הנהלת האתר מחויבת:

6.2.1. השתמש במידע שהתקבל אך ורק למטרות המפורטות בפסקה 4 למדיניות פרטיות זו.

6.2.2. להבטיח אחסון של מידע סודי בסתר, לא לחשוף ללא אישור מראש ובכתב של המשתמש, וגם לא למכור, להחליף, לפרסם, או לחשוף בדרכים אפשריות אחרות את המידע האישי המועבר של המשתמש, למעט סעיפים 5.2. ו 5.3. של מדיניות פרטיות זו.

6.2.3. נקוט אמצעי זהירות כדי להגן על סודיות הנתונים האישיים של המשתמש בהתאם לנוהל המשמש בדרך כלל להגנה על מידע מסוג זה בעסקאות עסקיות קיימות.

6.2.4. לחסום נתונים אישיים הקשורים למשתמש הרלוונטי מרגע הערעור או בקשת המשתמש או הנציג המשפטי שלו או הגוף המוסמך להגנת זכויותיהם של נבדקים נתונים אישיים לתקופת האימות, במקרה של חשיפת נתונים אישיים לא מדויקים או פעולות בלתי חוקיות.

אחריות הצדדים

7.1. הנהלת האתר, שלא מילאה את התחייבויותיה, אחראית להפסדים שנגרמו למשתמש בקשר לשימוש בלתי חוקי במידע אישי, בהתאם לחוק, למעט המקרים שנקבעו בפסקה. 5.2., 5.3. ו 7.2. של מדיניות פרטיות זו.

7.2. במקרה של אובדן או חשיפה של מידע סודי, הנהלת האתר אינה אחראית אם מידע סודי זה:

7.2.1. הוא הפך לציבור לפני אובדן או גילויו.

7.2.2. זה התקבל מצד שלישי עד שהוא התקבל על ידי מנהל האתר.

7.2.3. הוא נמסר בהסכמת המשתמש.

החלטת מחלוקת

8.1. לפני שפונה לבית המשפט בתביעה לסכסוכים הנובעים מהקשר בין משתמש האתר לבין הנהלת האתר, תביעה (הצעה בכתב להסדר הסכסוך מרצון) היא חובה.

8.2 מקבל התובענה, תוך 30 יום קלנדרי מיום קבלת התביעה, יודיע לתובע בכתב על תוצאות התמורה בתביעה.

8.3. אם לא הושג הסכם, המחלוקת תופנה לרשות השיפוטית בהתאם לחוק החל.

8.4. החקיקה הנוכחית חלה על מדיניות פרטיות זו ועל היחסים בין המשתמש למינהל האתר.

תנאים נוספים

9.1. למינהלת האתר הזכות לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו ללא הסכמת המשתמש.

9.2. מדיניות הפרטיות החדשה נכנסת לתוקף מרגע שהיא מתפרסמת באתר, אלא אם כן ניתן אחרת על ידי הגרסה החדשה של מדיניות הפרטיות.

9.3. יש לדווח על כל ההצעות או השאלות הנוגעות למדיניות פרטיות זו כדי לציין את החלק באתר החנות המקוונת

9.4. מדיניות הפרטיות הנוכחית זמינה בעמוד https://nikk.co.il/politika-konfidencialnosti/

עודכן ב- 10 ביוני 2019

ВВЕРХВВЕРХ